Հոգիի Փրկութեան Կը Հետեւի Մարմինին Բժշկութիւնը

  1. Փրկագործութեան միջոցաւ Յիսուս վերստին շնորհեց Ադամի օրերէն կորսուած իշխանութիւնը (Յյտ 11.15, 12.10-11)
  2. Հաւատացեալներուն որդիութեան իշխանութիւնը տուաւ (Յհ 1.12)
  3. Յիսուսի փրկագործութեան հանդէպ մեր յոյսը խարիսխ մըն է (Եբր 6.18) որ մեզ ներքին սրբարանը կը մտցնէ (Եբր 10.19-25), ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու համար, որպէսզի անհրաժեշտութեան ատեն գործածուի (Եբր 4.16):

Հաւատացեալները Փրկութիւնը Կրնան Վայելել Հաւատքի Միջոցաւ (Մտ 18.19, 21.21- 22):

  1. Խօսքին չորս հանգրուանները (Մտ 13.1-9, 18-23)
  2. Հաւատքի չորս հանգրուանները (Եփ 2.8: Հռ 10.17: Ա.Կր 13.7 հմմտ Հռ 12.3: Ա.Կր 12.9)
  3. Օծութեան չորս հանգրուանները (Եզ 47.1-5)
  4. Գերբնական միջամտութիւնները եւ արդիւնքները

Աստուածաշունչը կ'ուզէ որ մենք երկրորդ Ադամին նմանինք (Ա.Կր 15.48) եւ առողջ ըլլանք (Գ.Յհ 2):

Պէտք է Յիսուսի նման ճեղքել հաւատքով

 

Դժուարութիւն Մխիթարութիւն Ճեղքել
Մտ 9.23-24բ Մտ 9.24ա Յհ 11.23-26,
Յհ 11.3,8-15,21-24, 32,39   33,40-44
Նախորդ Հրապարակում Վստահութենէն եւ Համարցակութենէն Անդին - Բժշկութեան Ծառայութիւններու եւ Վերարթնութեան Շաբաթ 05
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուս' Անմոռանալի, Անխուսափելի Ճշմարտութիւնը - Բժշկութեան Ծառայութիւններու եւ Վերարթնութեան Շաբաթ 07