Մեր Մասին

Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին ծնունդ առաւ 1994 թուականին, Վեր. Գէորգ Չափարեանի կոչումով եւ որպէս եկեղեցի հաստատուեցաւ Յուլիս 14, 2008-ին:

Եկեղեցւոյ տեսիլքն է իրականացնել Մեծ Յանձնարարութիւնը՝ «Գացէ՛ք բոլոր ազգերը աշակերտեցէք, մկրտեցէ՛ք զանոնք յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Սորվեցուցէք անոնց որ այն բոլոր բաները պահեն՝ ինչ որ ես ձեզի պատուիրեցի: Ահա ամէն օր ես ձեզի հետ եմ, մինչեւ աշխարհիս վերջը: Ամէն» (Մտ 28.19-20):

Եկեղեցւոյ նպատակն է շահիլ մարդիկը Քրիստոսի համար ամրապնդել զանոնք, սորվեցնել անոնց եւ աշխարհ ղրկել: