Դաւանանք

Սոյն Հանգանակին նպատակն է՝ հաւատքի, ընկերակցութեան եւ գործակցութեան հիմ դնել մեր միջեւ: Թէեւ հանգանակին մէջ որդեգրուած ոճը ներշնչեալ չէ, եւ գրուած բանաձեւը (որ հիմնական է իւրաքանչիւր Քրիստոնէական ճշմարիտ ծառայութեան համար) չ'ընդգրկեր Սուրբ Գրային ամբողջական ճշմարտութիւնը, բայց եւ այնպէս՝ կը բաւարարէ այս հիմնական վարդապետութեանց մասին մեր կարիքը:

Ա- Ներշնչեալ Խօսքը

Կը հաւատանք, թէ Հին եւ Նոր Կտակարաններուն համարները տառացիօրէն ներշնչեալ են Աստուծմէ եւ Աստուծոյ յայտնութիւնն են մարդուն, անոնք սխալէ զերծ են եւ կը ներկայացնեն հաւատքի տնօրինումին եւ ճշդումին հիմնական իշխանութիւնը: Աստուածային ներշնչականութիւնը հաւասարապէս եւ կատարելապէս կ'ընդգրկէ հարազատ բնագիրներուն բոլոր մասերը եւ կ'երաշխաւորէ անոր արժէքը (Բ.Տմ 3.15-17: Բ.Պտ 1.21):

Բ- Յաւիտենական Աստուած

Կը հաւատանք կենդանի, ճշմարիտ, յաւիտենական եւ ինքնագոյ Աստուծոյ միութեան, որ կը հռչակէ ինքն իր մէկութիւնը, երեք անձերով – Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի (Մտ 3.16-17, 28.19, Բ.Կր 13:14):

  1. Հայր Աստուած.- Կը հաւատանք Հայր Աստուծոյ, աստուածային Երրորդութեան առաջին անձին, որ յաւիտենական էութիւնն է, երկնքի եւ երկրի արարիչը, Օրէնքի տուիչը, եւ անոր կը հնազանդի ամէն բան, որպէսզի Ան ըլլայ ամէն ինչ ամէն բանի մէջ (Ծն 1.1: Բ.Օր 6.4:Ա.Կր 15.28):

  2. Տէր Յիսուս Քրիստոս.- Կը հաւատանք Տէր Յիսուս Քրիստոսին, Երրորդութեան Էութեան երկրորդ անձին, որ յաւիտենական Աստուածորդին է, որ մարմնացաւ Սուրբ Հոգիով եւ ծնաւ կոյս Մարիամէն: Կը հաւատանք անոր անմեղ կեանքին, հրաշալի ծառայութեան, փրկչական մահուան, մարմինով յարութեան, եւ յաղթական համբարձման եւ մնայուն բարեխօսութեան (Ես 7.14: Եբր 7.25-26: Ա.Պտ 2.22: Գրծ 1.9, 2.22, 10.38, Ա.Կր 15.4: Բ.Կր 5.21):

  3. Սուրբ Հոգի.- Կը հաւատանք Սուրբ Հոգիին, Աստուածային Երրորդութեան երրորդ անձին, որ մէկ է Հօր եւ Որդիին հետ եւ մշտագոյ, որ մեղաւորները կ'առաջնորդէ զղջումի եւ նորոգութեան, եւ կատարեալ ճշմարտութեամբ՝ կը սրբացնէ զանոնք (Յհ 14.26, 16.8-11: Ա.Պտ 1.2: Հռ 14.16):

Գ- Մարդուն Անկումը

Կը հաւատանք, որ մարդը ստեղծուեցաւ արդար եւ ուղիղ, սակայն Աստուծմէ մեկուսացումը՝ հետեւանքն է մեղքի կամաւոր ընտրութեան, որ ոչ միայն մարմնական մահ պատճառեց, այլ նաեւ՝ հոգեւոր մահ, որ նոյնինք Աստուծմէ հեռացումն է (Ծն 1.26-27, 2.17, 3.6: Հռ 5.12-19):

Դ- Մարդուն Փրկութիւնը

Կը հաւատանք փրկութեան՝ հաւատալով Քրիստոսին, որ մեռաւ մեր մեղքերուն համար, թաղուեցաւ եւ երրորդ օրը յարութիւն առաւ, եւ իր քաւչարար արիւնով եւ խաչին վրայ զոհաբերումով՝ ամբողջ մարդկութեան փրկութիւնը ապահովուեցաւ: Փրկութեան այս փորձառութիւնը կը ճանչցուի նաեւ՝ որպէս երկրորդ ծնունդ, որ Սուրբ Հոգիին անմիջական գործն է, որով հաւատքի եկող մեղաւորը կը նորոգուի, կ'արդարանայ, դառնալով Աստուծոյ ընտանիքին մէկ անդամը, Քրիստոս Յիսուսով նոր արարած եւ յաւիտենական կեանքի ժառանգորդ (Յհ 3.5-6: Հռ 10.8-15: Տիտ 2.11, 3.4-7: Ա.Յհ 5.1):

Ե- Աստուածային Բժշկութիւն

Կը հաւատանք, որ հիւանդութենէ բուժումը ապահովուած է քաւչական գործով, եւ անիկա մենաշնորհն է բոլոր հաւատացեալներուն (Ես 53.4-5: Մտ 8.16-17: Յկ 5.14-16):

Զ- Եկեղեցին եւ Իր Առաքելութիւնը

Կը հաւատանք, որ եկեղեցին Աստուծոյ մարմինն է եւ Աստուծոյ բնակարանը Սուրբ Հոգիով, աշխարհի վրայ Աստուծոյ թագաւորութեան առկայութեան վկան, եւ կ'ընդգրկէ աշխարհատարած բոլոր վերածնածները (Եփ 1.22-23, 2.22: Հռ 14.17-18: Ա.Կր 4.20):
Կը հաւատանք, թէ՝ Եկեղեցւոյ առաքելութիւնն է.

  1. Հռչակել ամբողջ մարդկութեան փրկութեան բարի լուրը:
  2. Կառուցել եւ մարզել հաւատացեալները՝ հոգեւոր ծառայութեան:
  3. Փառաւորել զԱստուած պաշտամունքով (Մտ 10.42, 28.19-20: Եփ 4.11-13):

Է- Եկեղեցւոյ Խորհուրդները

  1. Կը հաւատանք, որ ընկղմամբ ջուրի մկրտութիւնը ակնկալելի է բոլոր անոնցմէ, որոնք ապաշխարած են եւ կը հաւատան մկրտութեան: Այսպիսով, անոնք յայտարարած կ'ըլլան աշխարհին, թէ՝ մեռան եւ յարութիւն առին Քրիստոսի հետ, որպէսզի կեանքի նոր ընթացքով մը ապրին (Մտ 28.19: Գրծ 10.47-48: Հռ 6.4):
  2. Կը հաւատանք, որ Տէրունի Ընթրիքը յայտարարութիւնն է մեր Տիրոջ՝ Քրիստոս Յիսուսի տառապանքին ու մահուան, որուն մասնակից կը դառնան բոլոր հաւատացեալները, մինչեւ Տիրոջ երկրոդ գալուստը (Ղկ 22.14-20: Ա. Կր 11.20-34):

Ը- Սրբացում

Կը հաւատանք, որ սրբացում կը նշանակէ՝ հեռացում ամէն չարիքէ եւ նուիրում Աստուծոյ: Փորձառական իմաստով՝ այս մէկը տեղի կ'ունենայ թէ՛ անմիջապէս եւ թէ՛ աստիճանական ձեւով: Սրբացումին պատճառը՝ Քրիստոսի արեան զօրութիւնը եւ յարուցեալ կեանքն է Սուրբ Հոգիով, որ հաւատացեալին ուշադրութիւնը դէպի Քրիստոս կ'ուղղէ, եւ Խօսքին միջոցաւ կը դաստիարակէ զայն եւ անոր մէջ կը կերտէ Քրիստոսի անձնաւորութիւնը (Հռ 6.1-11, 8.1-2, 12.1-2: Գղ 2.20: Եբր 10.10-14):

Թ- Սուրբ Հոգիի Մկրտութիւնը

Կը հաւատանք, թէ՝ Սուրբ Հոգիի մկրտութիւնը հաւատացեալին կը շնորհէ ապրելու եւ Քրիստոսին ծառայելու զօրութիւնը: Այս փորձառութիւնը կը զանազանուի վերածնունդի փորձառութենէն եւ անոր կը յաջորդէ ու հաւատքով կը ստացուի (Ղկ 24.49, Գրծ 1.8, 2.1-4, 8.15-29, 11.14-17, 19.1-7):

Ժ- Սուրբ Հոգիին Պարգեւները

Կը հաւատանք ներկայ օրերուն մէջ Սուրբ Հոգիին իննը պարգեւներու գործնականութեան (Ա.Կր 12), եւ Քրիստոսի շնորհքներով ծառայութեան (Եփ 4.11-13: Հռ 12.4-8), կրթելու եւ ընդարձակելու համար Եկեղեցին:

ԺԱ- Վերջին Օրերը

Կը հաւատանք Տէր Յիսուս Քրիստոսի մօտալուտ անձնապէս գալստեան, իր ժողովուրդը համախմբելու համար իր մէջ: Այս օրհնեալ յոյսն ու ակնկալութիւնը ունենալով, կը մաքրենք մեր անձերը ինչպէս ինք մաքուր է, որպէսզի պատրաստ ըլլանք դիմաւորելու զայն, իր գալուստին (Յհ 13.1-3: Տիտ 2.13: Ա.Թս 4.15-17: Ա. Յհ 3.2-3: Յյտ 20.1-6):

Կը հաւատանք ամբողջ մարդկութեան մարմիններու յարութեան, եւ կը գիտակցինք այն յաւիտենական ամբողջական երջանկութեան, որ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հաւատացողներունը պիտի ըլլայ, ինչպէս նաեւ՝ յաւիտենական պատիժին բոլոր անոնց՝ որոնց անունները չեն արձանագրուած Կեանքի Գիրքին մէջ (Յհ 5.28-29: Ա.Կր 15.22-24: Յյտ 20.10-15):