Յիսուսի փրկագործական խաչելութիւնը մեզի կը յայտնէ երեք կարեւոր բաներ.

 1. Աշխարհի մեղքին վերցուիլը
 2. Թշնամիին ջախջախուիլը
 3. Երկինքի օրեր երկրի վրայ

Խաչը

 • Խաչը փրկուածներուն համար Աստուծոյ զօրութիւնն է (Ա.Կր 1.18):
 • Ի՞նչպէս չարչարանքի գործիքը Աստուծոյ զօրութիւնը եղաւ:
 • Խաչը յոռեգոյն պատիժն էր հռոմայեցիներուն, այդ պատճառով իրենց քաղաքացիները չէին խաչեր:
 • Յիսուս խաչին վրայ մեր մեղքերը Իր վրան առաւ, որպէսզի մենք փրկուինք (Ա.Պտ 2.22-25: Բ.Կր 5.21):

I. Յիսուս խաչին վրայ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԵՂՔԸ կրեց:

Ա. Չարչարանքները միայն մարմնաւոր վէրքեր չէին:

 • Մեր մեղքը Իր վրան առնելու գործողութիւնն էր (Ես 53.4-6):
 • Անէծքը Իր վրան առաւ (Բ.Օր 21.23):

Բ. Անոր հոգին խռոված էր (Յհ 13.21):

Գ. Անձը մահուան չափ տրտում էր (Մտ 26.38):

Դ. Ամբողջ աշխարհի մեղքերուն քաւութիւն կ'ընէր (Ա.Յհ 2.1-2):

II. Յիսուսի խաչելութիւնը ՋԱԽՋԱԽԵՑ ԹՇՆԱՄԻՆ:

Ա. Յիսուսի մահուան յաջորդող նշաններով, Սուրբ Հոգին կը պատմէր Անոր մահուան բերած իրագործումները:

Բ. Տաճարին վարագոյրը վերէն վար պատռուեցաւ (Մտ 27.51):

 • Աստուած պատռեց զայն եւ մարդուն հետ հաշտութիւն հռչակեց:

Գ. Երկիրը շարժեցաւ եւ քարերը ճեղքուեցան:

 1. Երկիրին մէջ մխրճուած էր խաչը:
 2. Երբ Ան մեռաւ, երկիրը շարժեցաւ (Մտ 27.51):

Դ. Գերեզմանները բացուեցան (Մտ 27.52-53):

 • Անոր մահուան ազդեցութիւնը հասաւ մեռելներու աշխարհ: ա. Յիսուս մեռաւ մարմինով բայց ողջ էր հոգիով (Ա.Պտ 3.18-19): բ. Քարոզեց մեռելներուն (Ա.Պտ 4.6):
  • Ակնարկութիւն Իր անմահ հոգիին բերած լուրին

Ե. Սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին եւ պատմեցին ինչ որ վարը եղաւ (Մտ 27.53: հմմտ Սղ 24.7-10):

Զ. Յիսուսը չարչարողները դարձի եկան (Մտ 27.54):

III. ԵՐԿԻՆՔԻ ՕՐԵՐ երկրի վրայ Յիսուսով

Ա. Յակոբի տեսիլքը (Ծն 28.10-14)

 • Յիսուսի խոստումը (Յհ 1.51)

Բ. Յիսուս բացաւ երկինքը եւ Գերագոյն Զօրութեան աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19):

Գ. Թշնամիին դէմ գործը սկսաւ (Ա.Կր 15.25):

Դ. Հոգիով երկրի վրայ երկինքի օրեր սկսան (Եփ 2.6: Բ.Օր 11.21):

Ե. Քրիստոսի արիւնով յաղթութիւն ապրելու ժամանակը հասաւ (Յյտ 12.11):

Զ. Խղճմտանքները մեռելական գործերէն մաքրուեցան (Եբր 9.14):

Նախորդ Հրապարակում Սիրոյ Երեկոյ
Յաջորդ Հրապարակում Երեք Զատիկները